Two Geishas Entertaining Samurai

Attributed to Mizuno Toshikata

About 1890