Actors Kawarazaki Kunitarō I as Tsuneyo’s Sister Tamazasa and Ichikawa Shinsha IV as Matsushita Zenni

Utagawa Kunisada

Edo period (1615-1868), 1863-4