Actor Bandō Hikosanburo V as Yumeba no Oiwa

Utagawa Kunisada

Edo period (1615-1868), 1861