Sudhana Visits Avalokitesvara

China

19th/20th century