Pitcher

China

Qing dynasty, Qianlong period (1736 - 1795)