Jacko-in Kyoto

Kiyoshi Saito

Showa period (1926-1989), 1963