On South Bottom, Charleston

Elizabeth O'Neill Verner