Mulan and Magnolia

Kikuchi Keigetsu

Taisho period (1912-1926)