Festival

Mori Yoshitoshi

Showa period (1926-1989), 1961