Actor Bandō Shūka I as Kisin Omatsu

Utagawa Toyokuni

Edo period (1615-1865), 1851