53 Stations of the Tokaido, Harimaze, No. 10 (Gojusan Tsugi Harimaze, No. 10)

Ando Hiroshige

Edo period (1615-1868), 1852