Ukiyo-e Gafu (An Album of Ukiyo-e, Part 1), one volume

Keisai Eisen, Published by Suharaya Sasuke (Kindaido)

Edo period (1615-1868), 1854