No. 2 Actors Ichikawa Shinsha I as Ikazuchi Otsuru and Kataoka Gatō II(?) as Aizuchi no Okiku, from an untitled series

Utagawa Kunisada

Edo period (1615-1868), 1858