The Actor Aizuchi no Okiku

Utagawa Kunisada

1858