Station 46: Shono: Driving Rain (Shono, hakuu)

After Ando Hiroshige