Plate

China

Qing dynasty (1644-1912), Qianlong period (1736 - 1795)