Mountaineer In Snow (Yuki-otoko)

Umetaro Azechi

1960