2 of 2 198882109 110

Landscape

Zheng Ji

Qing dynasty (1644-1912), 19th century