Kuan Yin

Head of Kuan Yin

China

Ming dynasty (1368 - 1644)