Geisha Themes

Attributed to Mizuno Toshikata

About 1890