Bamboo with Rocks

Li Bingshou

1830s, Qing period (1644-1911)