40th Station Chiryu, Actor Bando Takesaburo as Ariwara no Nirihira

Utagawa Kunisada

1852