Actors Arashi Kichisaburō III as Yokoyama Daizō and Nakamura Fukusuke I as Ōtaka Tonomo

Utagawa Toyokuni

Edo (1615-1868), 1856