Actors Nakamura Fukusuke I as Sakuraya Tokuemon and Arashi Kichisaburō III as Sasano Sangobei

Utagawa Toyokuni

Edo period (1615-1868), 1854