Actor Nakamura Shikan II as Matsuōmaru

Utagawa Sadatora

Edo period (1615-1868), 1830s