Actor Bandō Shűka I as Koshimoto Chidori

Utagawa Kuniyoshi

Edo period (1615-1868), 1849