Actors Bando Shūka I as Inuzaka Shino, Seki Sanjūrō III as Komono Kakuzō, Nakamura Kantarō as Higami Kyūroku, and Nakayama Bungorō II as Hikiroku’s Wife Kamezasa

Utagawa Kuniyoshi

Edo period (1615-1868), 1852