Winter Composition (Fuyu no Kosei 2)

Reika Iwami

1959