Untitled (Street Vendors)

Mori Yoshitoshi

1970, Showa period (1926-1989)