Untitled (Five Kabuki Figures)

Mori Yoshitoshi

1975