Twenty Views of Tokyo: Sakurada Gate

Kawase Hasui, Published by Watanabe Shozaburo

Taisho period (1912-1926), 1924 (Taisho 13)