Tokei to Binjin II (The Clock and the Beauty II)

Ito Shinsui, Published by Hotta Shozaburo

Showa period (1926-1989), 1964