Tokaido Meisho no Ushi: Shirakasa (The Scenic Places of Tokaido: Shirakasa)

Utagawa Kunitsuna

Edo period (1615-1868), 1863