Three women with men descending staircase

Utagawa Toyokuni

18th/19th century