Actor(s) Ichikawa Sadanji I as Nangō Rikimaru and Onoe Taganojō as Hamamatsuya Sonosuke

Toyohara Kunichika

Meiji period (1868-1912), 1870