The Four Seasons of Genji: Winter (Genji Shiki no Ushi: Fuyu)

Utagawa Fusatane, Published by Kagaya Kichiemon (Kichibei)

1861