The Actors Tanosuke no Okaru, Kataoka Nizaemon no Oishi, and Bando Hikosaburo no Teraoka

Ochiai Yoshiiku

1862