The Actor Bando Hikosaburo no Onigatake

Utagawa Kunisada

1861