Abe no Nakamaro, Rishinjo, Mangetsumaru, and Hanenishiki Yoshimitsu

Utagawa Kunisada

Edo period (1615-1868), 1849-1851