Teapot

Possibly Thomas Whieldon, England

1760-80