Station 16, Kanbara: Night Snow (Kanbara, yoru no yuki)

After Ando Hiroshige