Actor Bandō Hikosaburō V as Shirai Gonpachi

Utagawa Yoshiiku, Published by Kichi Ryogoku

Edo period (1615-1868), 1863