Shatō no Yuki, Inokashira Benten (Snow at Inokashira Benten)

Kawase Hasui, Published by Sakai Kawaguchi

Showa period (1926-1989), 1929