Section of the Fu Chun River

Huang Xishuang

20th century