Retainers Bidding Farewell to their Master, a Samurai

Attributed to Mizuno Toshikata

About 1890