Pony Express Relay Station

Nick Eggenhofer

1950s