Peonies, Praying Mantis and Moth, Zhu Lian, ink and color on paper

Peonies, Praying Mantis and Moth

Zhu Lian

Qing dynasty (1644-1912), 1898