On the Edge of White Rock Lake, Ed Eisenlohr, lithograph

On the Edge of White Rock Lake

Ed Eisenlohr

20th century