Tōhoku, from the series One Hundred Noh Dramas

Tsukioka Kogyo, Published by Matsuki Heikichi

Taisho period (1912-1926), 1924-1926