Noh Prints in Five Bound Volumes

Tsukioka Kogyo

1897-1902