Nijō Castle, Kyoto

Koitsu Tsuchiya

Showa period (1926-1989), 1933 (Showa 8, April)